Analyzable ne demek?

"Analyzable" kelimesi kelime kelime Türkçeye "analiz edilebilir" şeklinde çevrilebilir.

Bu terim, belirli bir bilgi, veri seti veya durumun analiz edilerek anlam çıkarılabileceği veya daha derin bir şekilde incelenebileceği anlamına gelir.

Mecazi bir anlamı yoktur; daha çok verilerin, bilimsel çalışmaların, metinlerin veya durumların incelenmesi ve anlaşılması bağlamında kullanılır.İşte "analyzable" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The data collected from the survey is easily analyzable, providing valuable insights."

Türkçe: "Anketten toplanan veriler kolayca analiz edilebilir ve değerli içgörüler sağlar."


English: "This complex issue is analyzable only through a multidisciplinary approach."

Türkçe: "Bu karmaşık sorun yalnızca çok disiplinli bir yaklaşımla analiz edilebilir."


English: "The researcher found the artifact to be analyzable, which could reveal more about the ancient civilization."

Türkçe: "Araştırmacı, eserin analiz edilebilir olduğunu ve bu durumun antik uygarlık hakkında daha fazla bilgi verebileceğini buldu."


English: "The novel's themes are analyzable, offering deep insights into human nature."

Türkçe: "Romanın temaları analiz edilebilir ve insan doğası hakkında derin içgörüler sunar."


English: "Despite its complexity, the algorithm is analyzable, allowing for optimization."

Türkçe: "Karmaşıklığına rağmen, algoritma analiz edilebilir, bu da optimizasyona izin verir."

Yorumlar