Anarchism ne demek?

"Anarchism" kelimesi "anarchy" (anarşi) kökünden gelir ve "-ism" ekiyle, devletin ve zorlayıcı otoritenin olmamasını savunan politik bir felsefeyi veya ideolojiyi ifade eder. Türkçede "anarşizm" olarak çevrilir.

Anarşizm, bireylerin özgür bir şekilde kendi kararlarını alabilecekleri, hiyerarşik yapıların ve zorunlu otoritenin olmadığı bir toplum düzenini savunur.

Mecazi bir anlamı genel olarak yoktur, çünkü bu terim spesifik bir politik teoriyi tanımlar.İşte "anarchism" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Anarchism argues for a society based on voluntary cooperation and mutual aid."

Türkçe: "Anarşizm, gönüllü işbirliği ve karşılıklı yardımlaşmaya dayalı bir toplum savunur."


English: "The book explores the history of anarchism and its impact on modern political thought."

Türkçe: "Kitap, anarşizmin tarihini ve modern politik düşünce üzerindeki etkisini inceler."


English: "Many people misunderstand anarchism as simply chaos, but it proposes a structured yet stateless society."

Türkçe: "Birçok insan anarşizmi sadece kaos olarak yanlış anlar, ancak yapılandırılmış fakat devletsiz bir toplum önerir."


English: "Anarchism is often associated with direct action and the belief in self-governance."

Türkçe: "Anarşizm sık sık doğrudan eylem ve öz-yönetim inancı ile ilişkilendirilir."


English: "Despite its controversial reputation, anarchism has contributed to discussions on freedom and authority."

Türkçe: "Tartışmalı ününe rağmen, anarşizm özgürlük ve otorite tartışmalarına katkıda bulunmuştur."

Yorumlar