Anarchist ne demek?

"Anarchist" kelimesi, "anarchy" (anarşi) kökünden türetilmiştir ve "-ist" ekiyle birlikte anarşizm ideolojisini destekleyen veya savunan bir kişiyi ifade eder. Türkçeye "anarşist" olarak çevrilir.

Bu terim, devletin ve zorlayıcı otoritenin olmamasını savunan ve bireylerin özgür bir şekilde kendi kararlarını alabilecekleri, hiyerarşik yapıların ve zorunlu otoritenin olmadığı bir toplum düzenini destekleyen kişiler için kullanılır.

Mecazi anlamı genellikle yoktur; doğrudan siyasi bir pozisyonu veya felsefi bir görüşü belirtir.İşte "anarchist" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anarchist advocated for the dismantling of all government structures."

Türkçe: "Anarşist, tüm hükümet yapılarının sökülmesini savundu."


English: "Historically, some anarchists have played significant roles in social movements."

Türkçe: "Tarihsel olarak, bazı anarşistler sosyal hareketlerde önemli roller oynamıştır."


English: "Anarchist philosophy often emphasizes individual freedom and voluntary association."

Türkçe: "Anarşist felsefe genellikle bireysel özgürlüğü ve gönüllü birlikteliği vurgular."


English: "The protest was organized by a group of anarchists who opposed corporate greed."

Türkçe: "Protesto, kurumsal açgözlülüğe karşı çıkan bir grup anarşist tarafından düzenlendi."


English: "Anarchists believe in a society without rulers, where communities govern themselves."

Türkçe: "Anarşistler, toplumların kendilerini yönettiği hükümdarların olmadığı bir toplumda inanırlar."

Yorumlar