Anarchistic ne demek?

"Anarchistic" kelimesi, "anarchy" (anarşi) kelimesinden türetilmiş olup "-istic" ekiyle anarşizmi destekleyen veya anarşi ile ilgili özellikler taşıyan anlamına gelir. Türkçeye "anarşist" ya da "anarşizme özgü" olarak çevrilebilir.

Bu kelime, genellikle anarşizmle ilişkili düşünceleri, eylemleri veya tutumları ifade eder.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan anarşizmle ilişkili ideolojik veya davranışsal özelliklere atıfta bulunur.İşte "anarchistic" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The movie depicted an anarchistic society where no one followed the rules."

Türkçe: "Film, kimsenin kurallara uymadığı anarşist bir toplumu tasvir etti."


English: "Anarchistic literature often criticizes the concept of centralized power."

Türkçe: "Anarşist edebiyat genellikle merkezileşmiş güç kavramını eleştirir."


English: "He had an anarchistic approach to education, believing in self-directed learning."

Türkçe: "Eğitime anarşist bir yaklaşımı vardı ve kendi kendine yönlendirilen öğrenmeye inanıyordu."


English: "Anarchistic movements aim to dismantle traditional structures of authority."

Türkçe: "Anarşist hareketler, geleneksel otorite yapılarını sökmeyi amaçlar."


English: "The artist's anarchistic expressions challenged societal norms and conventions."

Türkçe: "Sanatçının anarşist ifadeleri, toplumsal normları ve gelenekleri sorguladı."

Yorumlar