Anglocentrism ne demek?

"Anglocentrism" kelimesi, "Anglo" (İngiliz) ve "centrism" (merkezcilik) kelimelerinden türetilmiştir.

Bu terim, İngiliz kültürü, değerleri ve perspektifleri etrafında odaklanan bir dünya görüşünü ve yaklaşımını ifade eder. Genellikle, kültürel, tarihi veya sosyal konuları değerlendirirken İngiliz deneyimlerini ve standartlarını öncelikli ve merkezi kabul eden bir bakış açısını anlatır.

Mecazi anlamda, çoğunlukla eleştirel bir bağlamda kullanılır ve küresel çeşitliliği ve diğer kültürlerin bakış açılarını göz ardı eden bir tutumu eleştirir.İşte "Anglocentrism" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The debate highlighted the problem of anglocentrism in our educational system, which often overlooks the achievements of other civilizations."

Türkçe: "Tartışma, eğitim sistemimizdeki anglosentrizm sorununu vurguladı, bu genellikle diğer uygarlıkların başarılarını göz ardı ediyor."


English: "Anglocentrism in media can lead to a narrow understanding of world events, ignoring important perspectives from non-English speaking countries."

Türkçe: "Medya içindeki anglosentrizm, dünya olaylarının dar bir anlayışına yol açabilir, İngilizce konuşmayan ülkelerden önemli perspektifleri görmezden gelebilir."


English: "Critics of anglocentrism argue that it reinforces cultural stereotypes and hinders a more inclusive view of global history."

Türkçe: "Anglosentrizmin eleştirmenleri, bunun kültürel stereotipleri pekiştirdiğini ve küresel tarihin daha kapsayıcı bir görünümünü engellediğini savunuyor."


English: "The literature festival was criticized for its anglocentrism, featuring predominantly English-speaking authors and ignoring diverse literary voices."

Türkçe: "Edebiyat festivali, çoğunlukla İngilizce konuşan yazarları öne çıkaran ve çeşitli edebi sesleri görmezden gelen anglosentrizmi nedeniyle eleştirildi."


English: "To overcome anglocentrism, scholars recommend incorporating a broader range of texts and perspectives in the curriculum."

Türkçe: "Anglosentrizmi aşmak için, akademisyenler müfredatta daha geniş bir metin ve perspektif yelpazesi dahil etmeyi öneriyor."

Yorumlar