Angry Young Men phrase ne demek?

"Angry Young Men" kelimesi kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde "Öfkeli Genç Erkekler" anlamına gelir.

Bu terim, 1950'lerde İngiltere'de, toplumsal sınıf farklılıkları, eşitsizlik ve eski düzenle ilgili eleştirilerde bulunan ve bu konuları eserlerine yansıtan genç yazar ve düşünürleri tanımlamak için kullanılmıştır.

Mecazi anlamda, genellikle mevcut toplumsal ve politik durumdan memnun olmayan, bu durumu eleştiren ve değişim arayan genç erkekleri ifade eder.



İşte "Angry Young Men" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The Angry Young Men of the 1950s used literature and drama as platforms to express their dissatisfaction with British society."

Türkçe: "1950'lerin Öfkeli Genç Erkekleri, Britanya toplumundaki memnuniyetsizliklerini ifade etmek için edebiyatı ve dramayı platform olarak kullandı."


English: "Writers like John Osborne became iconic figures of the Angry Young Men movement, challenging traditional values."

Türkçe: "John Osborne gibi yazarlar, geleneksel değerlere meydan okuyan Öfkeli Genç Erkekler hareketinin simge figürleri haline geldi."


English: "The Angry Young Men were not a formal group, but they shared a common theme of rebellion against the establishment."

Türkçe: "Öfkeli Genç Erkekler resmi bir grup değildi, ancak kuruluşa karşı isyan ortak bir tema paylaşıyorlardı."


English: "The influence of the Angry Young Men extended beyond literature, impacting British cinema and theatre."

Türkçe: "Öfkeli Genç Erkeklerin etkisi edebiyatın ötesine geçti, Britanya sineması ve tiyatrosunu etkiledi."


English: "Although the era of the Angry Young Men has passed, their works continue to be studied for their social and political commentary."

Türkçe: "Öfkeli Genç Erkeklerin çağı geçmiş olsa da, eserleri sosyal ve politik yorumları için incelenmeye devam ediyor."

Yorumlar