Anomie ne demek?

"Anomie" kelimesi, "normsuzluk" veya "düzensizlik" anlamına gelir ve toplumda bireyler arasındaki sosyal bağların zayıflaması, toplumsal normların ve değerlerin çözülmesi sonucunda ortaya çıkan bir durumu ifade eder.

Bu terim, toplumda bireylerin yönlerini kaybettikleri, toplumsal beklentilerin ve düzenin belirsizleştiği durumları açıklamak için kullanılır. Anomie, bireylerin toplumla olan bağlarının kopması ve bu kopukluğun yol açtığı yabancılaşma ve huzursuzluk durumlarını belirtir. Mecazi anlamda geniş bir kullanım alanı olmayıp, genellikle sosyoloji ve psikoloji alanlarında kullanılan spesifik bir terimdir.İşte "anomie" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Rapid social changes can lead to a sense of anomie among individuals."

Türkçe: "Hızlı sosyal değişiklikler, bireyler arasında normsuzluk duygusuna yol açabilir."


English: "The concept of anomie explains the breakdown of social bonds between an individual and their community."

Türkçe: "Normsuzluk kavramı, bir birey ile onların toplumu arasındaki sosyal bağların çöküşünü açıklar."


English: "Anomie can result in increased crime and deviant behavior due to the lack of societal norms."

Türkçe: "Toplumsal normların eksikliği nedeniyle, normsuzluk artan suç ve sapkın davranışlara yol açabilir."


English: "The sociologist argued that urbanization contributes to feelings of anomie by weakening community ties."

Türkçe: "Sosyolog, kentleşmenin, topluluk bağlarını zayıflatarak normsuzluk hislerine katkıda bulunduğunu savundu."


English: "In times of political turmoil, anomie can spread as people feel disconnected from societal structures."

Türkçe: "Politik kargaşa zamanlarında, insanlar toplumsal yapılarla bağlarını kesmiş hissettiklerinde normsuzluk yayılabilir."

Yorumlar