Anthropocentrism ne demek?

"Anthropocentrism" kelimesi, "insanmerkezcilik" anlamına gelir ve insanın evrenin merkezi olduğu ve diğer tüm varlıkların değerinin insan ihtiyaçları ve çıkarları açısından değerlendirilmesi gerektiği düşüncesini ifade eder.

Bu düşünce tarzı, genellikle çevre etiği, felsefe ve ekoloji alanlarında ele alınır ve insan faaliyetlerinin doğal dünya üzerindeki etkilerini meşrulaştıran bir dünya görüşünü temsil eder. "Anthropocentrism", doğanın ve diğer türlerin insanların amaçları için var olduğunu varsayar ve bu nedenle çevresel sorunlara ve biyoçeşitlilik kaybına yönelik eleştirilerin odağında yer alır. Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; insanın doğadaki rolü ve önemi hakkında belirli bir perspektifi tanımlar.İşte "anthropocentrism" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Anthropocentrism has been a dominant perspective in Western thought for centuries."

Türkçe: "İnsanmerkezcilik, yüzyıllardır Batı düşüncesinde baskın bir perspektif olmuştur."


English: "Critics of anthropocentrism argue that it leads to environmental degradation by prioritizing human needs over ecological balance."

Türkçe: "İnsanmerkezciliğin eleştirmenleri, insan ihtiyaçlarını ekolojik denge üzerinde önceliklendirerek çevresel bozulmaya yol açtığını savunuyor."


English: "Shifting away from anthropocentrism towards a more ecocentric or biocentric view is seen as crucial for addressing climate change."

Türkçe: "İnsanmerkezcilikten daha ekosentrik veya biyosentrik bir görüşe geçişin, iklim değişikliği ile başa çıkmak için hayati önem taşıdığı görülüyor."


English: "The concept of anthropocentrism is often discussed in the context of sustainable development and conservation efforts."

Türkçe: "İnsanmerkezcilik kavramı, sıklıkla sürdürülebilir kalkınma ve koruma çabaları bağlamında tartışılır."


English: "Anthropocentrism places human beings at the center of moral consideration, often to the exclusion of non-human entities."

Türkçe: "İnsanmerkezcilik, insanları genellikle insan olmayan varlıkları dışlayarak ahlaki değerlendirmenin merkezine yerleştirir."

Yorumlar