Anti-authoritarianism ne demek?

"Anti-authoritarianism" kelimesi, "otoriterlik karşıtlığı" anlamına gelir ve bireylerin veya grupların, otoriter yönetim biçimlerine, merkezi otoritenin güç kullanımına ve bireysel özgürlüklerin kısıtlanmasına karşı çıkan ideolojisi veya tutumunu ifade eder.

Bu terim, otoriteye meydan okuyan, bireysel hak ve özgürlükleri ön plana çıkaran ve demokratik değerleri savunan fikirleri, hareketleri ve politikaları kapsar. Otoriterlik karşıtlığı, genellikle ifade özgürlüğü, eşitlik ve katılımcı demokrasiyi destekler. Bu terimin mecazi bir anlamı genellikle yoktur; doğrudan otoriter rejimlere ve yönetim anlayışlarına karşı çıkışı ve alternatif yönetim biçimlerine olan ilgiyi tanımlar.İşte "anti-authoritarianism" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Anti-authoritarianism has become a rallying cry for those seeking to protect civil liberties."

Türkçe: "Otoriterlik karşıtlığı, sivil özgürlükleri korumaya çalışanlar için bir toplanma çağrısı haline geldi."


English: "The professor's lectures on anti-authoritarianism emphasize the importance of questioning authority."

Türkçe: "Profesörün otoriterlik karşıtlığı üzerine dersleri, otoriteyi sorgulamanın önemini vurgular."


English: "In the face of rising authoritarian regimes, anti-authoritarianism movements are gaining momentum worldwide."

Türkçe: "Artan otoriter rejimler karşısında, otoriterlik karşıtlığı hareketleri dünya çapında ivme kazanıyor."


English: "Anti-authoritarianism does not mean chaos; it advocates for structured freedom and responsible governance."

Türkçe: "Otoriterlik karşıtlığı kaos anlamına gelmez; yapılandırılmış özgürlük ve sorumlu yönetim savunur."


English: "The book explores various anti-authoritarianism philosophies, from anarchism to democratic socialism."

Türkçe: "Kitap, anarşizmden demokratik sosyalizme kadar çeşitli otoriterlik karşıtlığı felsefelerini inceler."

Yorumlar