Anti-commercial ne demek?

"Anti-commercial" kelimesi, "ticarete karşı" anlamına gelir ve ticari değerlere, tüketim kültürüne veya ticari faaliyetlere genel bir muhalefeti ifade eder.

Bu terim, genellikle ticaretin ve tüketim toplumunun aşırılıklarını eleştiren, tüketim üzerine kurulu ekonomik ve sosyal yapıları sorgulayan fikirleri, hareketleri veya uygulamaları belirtmek için kullanılır. "Ticarete karşı" ifadesi, sürdürülebilirlik, etik üretim, yerel ekonomilerin desteklenmesi ve aşırı tüketimin olumsuz çevresel ve sosyal etkilerine dikkat çeken bir duruşu tanımlayabilir.

Bu terimin mecazi bir anlamı, geniş anlamda kapitalist sistem ve onun değerlerine eleştirel bir bakış açısını ifade edebilir.İşte "anti-commercial" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The artist's work is known for its anti-commercial stance, criticizing the consumer culture."

Türkçe: "Sanatçının eseri, tüketim kültürünü eleştiren ticarete karşı tutumuyla bilinir."


English: "Anti-commercial movements advocate for a shift away from consumerism towards more sustainable lifestyles."

Türkçe: "Ticarete karşı hareketler, tüketimcilikten daha sürdürülebilir yaşam tarzlarına doğru bir değişim savunur."


English: "He gave a lecture on the impact of anti-commercial values on modern art."

Türkçe: "Modern sanat üzerinde ticarete karşı değerlerin etkisi hakkında bir konferans verdi."


English: "The festival promotes an anti-commercial approach to music, focusing on artistic integrity rather than profit."

Türkçe: "Festival, kâr yerine sanatsal bütünlüğe odaklanan müziğe ticarete karşı bir yaklaşımı teşvik eder."


English: "This community project embodies anti-commercial principles, relying on barter and voluntary exchange instead of financial transactions."

Türkçe: "Bu topluluk projesi, ticarete karşı ilkeleri benimser ve finansal işlemler yerine takas ve gönüllü değişime dayanır."

Yorumlar