Anti-commercialism ne demek?

"Anti-commercialism" kelimesi, "ticarileşme karşıtlığı" anlamına gelir ve toplumda veya belirli alanlarda, özellikle sanat, eğitim ve sağlık gibi alanlarda ticarileşmenin artmasına karşı çıkan ideolojileri, tutumları veya hareketleri ifade eder.

Ticarileşme karşıtlığı, ticari değerlerin ve kâr amacının, etik değerler, bireysel yaratıcılık ve toplumsal refah üzerinde baskın hale gelmesine karşı durur. Bu terim, genellikle ticari olmayan değerlere, insan ilişkilerine ve toplumsal sorumluluğa daha fazla önem verilmesi gerektiğini savunan bir duruşu belirtir. Ticarileşme karşıtlığı, kapitalist tüketim kültürünün aşırılıklarına ve bunun bireyler ve toplumlar üzerindeki olumsuz etkilerine odaklanır.

Bu terimin mecazi bir anlamı genellikle yoktur; doğrudan ticarileşmeye ve onun toplumsal etkilerine yönelik eleştirel bir perspektifi ifade eder.İşte "anti-commercialism" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The documentary highlighted the anti-commercialism movement's critique of the fashion industry."

Türkçe: "Belgesel, moda endüstrisine yönelik ticarileşme karşıtlığı hareketinin eleştirisini vurguladı."


English: "Anti-commercialism in music promotes the idea that artistic value should not be compromised for commercial success."

Türkçe: "Müzikteki ticarileşme karşıtlığı, sanatsal değerin ticari başarı uğruna ödün verilmemesi gerektiği fikrini destekler."


English: "Activists advocating anti-commercialism argue that public spaces should not be dominated by advertisements."

Türkçe: "Ticarileşme karşıtlığını savunan aktivistler, kamu alanlarının reklamlarla domine edilmemesi gerektiğini savunuyor."


English: "The author's anti-commercialism stance is evident in his criticism of consumer culture in his novels."

Türkçe: "Yazarın ticarileşme karşıtlığı tutumu, romanlarında tüketim kültürüne yönelik eleştirilerinde açıkça görülüyor."


English: "Anti-commercialism festivals focus on community and creativity, rejecting the influence of corporate sponsorship."

Türkçe: "Ticarileşme karşıtlığı festivalleri, topluluk ve yaratıcılığa odaklanır ve kurumsal sponsorluğun etkisini reddeder."

Yorumlar