Anti-communism ne demek?

"Anti-communism" kelimesi, "komünizm karşıtlığı" anlamına gelir ve komünizm ideolojisine, uygulamalarına veya komünist rejimlere yönelik muhalefeti ifade eder.

Komünizm karşıtlığı, özellikle soğuk savaş döneminde Batı'da ve komünist yönetimlerin etkisi altında olmayan diğer ülkelerde güçlü bir politik ve sosyal hareket olarak ortaya çıktı. Bu akım, komünizmin ekonomik, sosyal ve siyasi ilkelerine karşı çıkar ve genellikle bireysel özgürlükler, özel mülkiyet hakları ve serbest piyasa ekonomisinin savunucusu olarak kendini tanımlar. Komünizm karşıtlığı, komünist ideoloji ve politikaların getirdiği olarak görülen baskı, sansür ve insan hakları ihlallerine dikkat çeker.

Bu terimin mecazi bir anlamı genellikle yoktur; doğrudan komünizme ve onun uygulamalarına karşı somut bir ideolojik ve politik duruşu tanımlar.


İşte "anti-communism" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The government's anti-communism policies led to the suppression of communist parties and publications."
Türkçe: "Hükümetin komünizm karşıtlığı politikaları, komünist partilerin ve yayınlarının baskılanmasına yol açtı."

English: "Anti-communism sentiment was a driving force behind the formation of NATO during the Cold War."
Türkçe: "Komünizm karşıtlığı duygusu, Soğuk Savaş döneminde NATO'nun kurulmasının arkasındaki itici güçtü."

English: "His writings on anti-communism played a significant role in shaping public opinion against communist ideologies."
Türkçe: "Komünizm karşıtlığı üzerine yazıları, komünist ideolojilere karşı kamuoyu görüşünün şekillenmesinde önemli bir rol oynadı."

English: "Anti-communism protests in the country were a response to the government's attempt to adopt socialist policies."
Türkçe: "Ülkedeki komünizm karşıtlığı protestoları, hükümetin sosyalist politikaları benimseme girişimine bir tepkiydi."

English: "The museum exhibition on anti-communism explores the global impact of the movement and its legacy."
Türkçe: "Komünizm karşıtlığı üzerine müze sergisi, hareketin küresel etkisini ve mirasını araştırıyor."

Yorumlar