Anti-cultural ne demek?

"Anti-cultural" kelimesi, "kültüre karşı" anlamına gelir ve belirli bir kültürün değerlerine, normlarına, sanatına veya geleneklerine karşı olma durumunu, tutumunu veya politikaları ifade eder.

Bu terim, genellikle bir toplumun veya grubun kültürel mirasını reddetme, kültürel çeşitliliği veya ifadeyi bastırma ya da kültürel değerlere saygısızlık etme bağlamında kullanılır. "Kültüre karşı" ifadesi, bireylerin veya toplulukların kendi kültürlerini veya başka kültürleri küçümseyen veya onlara değer vermeyen bir duruşu temsil edebilir.

Mecazi anlamda, bu terim genellikle kültürel değerleri ve ifadeleri engelleyen veya baskılayan geniş kapsamlı sosyal ve politik eğilimleri tanımlamak için kullanılır.İşte "anti-cultural" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-cultural policies of the regime have led to the suppression of traditional arts."

Türkçe: "Rejimin kültüre karşı politikaları, geleneksel sanatların bastırılmasına yol açtı."


English: "Critics argue that the new education system is anti-cultural, ignoring the importance of cultural studies."

Türkçe: "Eleştirmenler, yeni eğitim sisteminin kültüre karşı olduğunu ve kültürel çalışmaların önemini görmezden geldiğini savunuyor."


English: "The movement was labeled anti-cultural for its rejection of established cultural norms."

Türkçe: "Hareket, kurulmuş kültürel normları reddetmesi nedeniyle kültüre karşı olarak etiketlendi."


English: "An anti-cultural stance can lead to a loss of cultural identity and heritage."

Türkçe: "Kültüre karşı bir duruş, kültürel kimlik ve mirasın kaybına yol açabilir."


English: "The author's work challenges the anti-cultural trend by celebrating diverse cultures."

Türkçe: "Yazarın çalışması, çeşitli kültürleri kutlayarak kültüre karşı eğilimi sorguluyor."

Yorumlar