Anti-Darwinian ne demek?

"Anti-Darwinian" kelimesi, "Darwin karşıtı" anlamına gelir ve Charles Darwin'in doğal seleksiyon teorisine ve evrimsel biyolojiye karşı çıkan görüşleri, teorileri veya yaklaşımları ifade eder.

Darwin'in teorisi, canlıların zaman içinde çevresel baskılar altında kademeli olarak değişim gösterdiğini ve en uyumlu bireylerin hayatta kalıp ürediğini öne sürer. "Darwin karşıtı" terimi, bu bilimsel görüşe alternatif teorileri destekleyen veya Darwin'in evrim teorisini çeşitli nedenlerle reddeden kişileri veya hareketleri tanımlar. Bu, genellikle dini inançlarla motivasyon bulan veya bilimsel topluluk içinde farklı evrimsel mekanizmaları savunan görüşleri içerebilir.

"Darwin karşıtı" ifadesinin mecazi bir anlamı yoktur; bu, doğrudan Darwin'in teorilerine karşı olan bilimsel veya felsefi duruşları tanımlar.


İşte "anti-Darwinian" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-Darwinian movement gained momentum in the late 19th century among certain religious groups."
Türkçe: "Darwin karşıtı hareket, 19. yüzyılın sonlarında bazı dini gruplar arasında ivme kazandı."

English: "Some scientists propose anti-Darwinian theories that focus on different mechanisms of evolution."
Türkçe: "Bazı bilim insanları, evrimin farklı mekanizmalarına odaklanan Darwin karşıtı teoriler önermektedir."

English: "The debate between Darwinian and anti-Darwinian perspectives continues in some academic circles."
Türkçe: "Darwin ve Darwin karşıtı perspektifler arasındaki tartışma bazı akademik çevrelerde devam etmektedir."

English: "Anti-Darwinian arguments are often based on philosophical or theological objections to natural selection."
Türkçe: "Darwin karşıtı argümanlar sıklıkla doğal seleksiyona karşı felsefi veya teolojik itirazlara dayanır."

English: "He wrote a book that critiques Darwin's theories from an anti-Darwinian standpoint."
Türkçe: "Darwin'in teorilerini Darwin karşıtı bir bakış açısıyla eleştiren bir kitap yazdı."

Yorumlar