Anti-Darwinism ne demek?

"Anti-Darwinism" kelimesi, "Darwinizm karşıtlığı" anlamına gelir ve Charles Darwin'in evrimsel teorilerine, özellikle doğal seleksiyon ve türlerin evrimi konularına karşı çıkan düşünceleri, teorileri veya hareketleri ifade eder.

Darwinizm, biyolojik evrimin temel mekanizmalarını açıklayan bir bilim dalı olarak, canlı türlerinin zaman içinde çevresel faktörlere ve genetik varyasyonlara bağlı olarak nasıl değiştiğini ve geliştiğini önerir. Darwinizm karşıtlığı, genellikle Darwin'in teorilerini dini, felsefi veya bilimsel temellerde eleştiren ve alternatif açıklamalar öneren kişi veya gruplar tarafından benimsenir.

Darwinizm karşıtlığının mecazi bir anlamı genellikle yoktur; bu terim, Darwin'in evrim teorisine yönelik somut itirazları ve eleştirileri tanımlar.İşte "anti-Darwinism" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Anti-Darwinism has been a significant force in the debate over the teaching of evolution in schools."

Türkçe: "Darwinizm karşıtlığı, okullarda evrimin öğretilmesi üzerine yapılan tartışmalarda önemli bir güç olmuştur."


English: "The conference included discussions on anti-Darwinism and its implications for science education."

Türkçe: "Konferans, Darwinizm karşıtlığı ve bunun bilim eğitimi üzerine etkileri hakkında tartışmaları içerdi."


English: "Some proponents of anti-Darwinism argue for intelligent design as an alternative explanation for the diversity of life."

Türkçe: "Darwinizm karşıtlığının bazı savunucuları, yaşamın çeşitliliği için akıllı tasarımı alternatif bir açıklama olarak öne sürer."


English: "Anti-Darwinism challenges the idea that natural selection is the sole driver of evolutionary change."

Türkçe: "Darwinizm karşıtlığı, doğal seleksiyonun evrimsel değişimin tek itici gücü olduğu fikrine meydan okur."


English: "Researchers explored the historical development of anti-Darwinism and its impact on modern scientific thought."

Türkçe: "Araştırmacılar, Darwinizm karşıtlığının tarihsel gelişimini ve modern bilimsel düşünce üzerindeki etkisini inceledi."

Yorumlar