Anti-development ne demek?

"Anti-development" kelimesi, "gelişime karşı" anlamına gelir ve genellikle çevresel, sosyal veya kültürel nedenlerden dolayı belirli bir bölgede veya toplumda planlanan kalkınma veya inşaat projelerine karşı çıkan çabaları, politikaları veya hareketleri ifade eder.

Bu terim, doğal habitatların korunması, yerel toplulukların yaşam tarzlarının ve kültürel mirasın muhafazası, sürdürülebilirlik ve ekolojik dengenin sürdürülmesi gibi endişelerle motivasyon bulabilir. "Gelişime karşı" ifadesi, gelişimin olumsuz sonuçlarına dikkat çekmek ve alternatif, daha sürdürülebilir kalkınma modelleri önermek amacıyla kullanılabilir.

Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; somut bir şekilde, belirli gelişim projelerine karşı çıkan ya da daha geniş anlamda kalkınma süreçlerinin yeniden düşünülmesini savunan eylemleri ve düşünceleri tanımlar.


İşte "anti-development" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The local community launched an anti-development campaign to protect the ancient forest from being cut down for a new highway."
Türkçe: "Yerel topluluk, antik ormanın yeni bir otoyol için kesilmesini önlemek amacıyla bir gelişime karşı kampanya başlattı."

English: "Anti-development activists argue that the proposed urban expansion threatens the biodiversity of the area."
Türkçe: "Gelişime karşı aktivistler, önerilen kentsel genişlemenin bölgenin biyolojik çeşitliliğini tehdit ettiğini savunuyor."

English: "Critics of the anti-development stance claim it hinders economic progress and job creation."
Türkçe: "Gelişime karşı duruşun eleştirmenleri, bunun ekonomik ilerlemeyi ve iş yaratmayı engellediğini iddia ediyor."

English: "The anti-development movement emphasizes the need for sustainable development that respects the environment and local cultures."
Türkçe: "Gelişime karşı hareket, çevreye ve yerel kültürlere saygı gösteren sürdürülebilir kalkınmanın gerekliliğini vurguluyor."

English: "Environmental groups often adopt an anti-development position to advocate for the conservation of natural resources."
Türkçe: "Çevre grupları sıklıkla doğal kaynakların korunması için gelişime karşı bir pozisyon benimser."

Yorumlar