Anti-dogmatic ne demek?

"Anti-dogmatic" kelimesi, "dogmatik olmayan" veya "dogmatizme karşı" anlamına gelir.

Bu terim, katı ve esnek olmayan inanç sistemlerine, özellikle dini veya felsefi dogmalara, karşı çıkışı veya eleştirisini ifade eder.

"Dogmatizme karşı" yaklaşım, düşüncelerin serbest akışını, bireysel yorumları ve kanıta dayalı akılcılığı teşvik eder. Bu, belli bir doktrine körü körüne bağlı kalınmasına karşı çıkan ve eleştirel düşünmeyi, açık fikirliliği ve sorgulamayı önceliklendiren bir yaklaşımdır.

Mecazi anlamda, dogmatizme karşı olmak, herhangi bir konuda esnek ve açık fikirli olmayı, otomatik kabullere meydan okumayı ve sürekli sorgulamayı içerebilir.İşte "anti-dogmatic" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The philosopher's anti-dogmatic stance encourages questioning and critical thinking."

Türkçe: "Filozofun dogmatizme karşı tutumu, sorgulamayı ve eleştirel düşünmeyi teşvik eder."


English: "In an anti-dogmatic approach to education, students are encouraged to explore and form their own opinions."

Türkçe: "Dogmatizme karşı bir eğitim yaklaşımında, öğrenciler keşfetmeye ve kendi görüşlerini oluşturmaya teşvik edilir."


English: "Anti-dogmatic beliefs foster an environment where ideas can be freely exchanged without fear of retribution."

Türkçe: "Dogmatizme karşı inançlar, fikirlerin ceza korkusu olmadan serbestçe paylaşılabileceği bir ortamı teşvik eder."


English: "The writer's anti-dogmatic views challenge traditional narratives and provoke thought."

Türkçe: "Yazarın dogmatizme karşı görüşleri, geleneksel anlatıları sorgular ve düşünceyi kışkırtır."


English: "Adopting an anti-dogmatic lifestyle means being open to change and new perspectives."

Türkçe: "Dogmatizme karşı bir yaşam tarzı benimsemek, değişime ve yeni perspektiflere açık olmayı ifade eder."

Yorumlar