Anti-dogmatic ne demek?

"Anti-dogmatic" kelimesi, "dogmaya karşı" veya "dogmatik olmayan" anlamına gelir.

Bu terim, kesin ve değişmez olarak kabul edilen öğretiler, inançlar ya da doktrinlere karşı çıkışı ifade eder.

Dogmatik düşüncelerin katılığını ve esnek olmayan yapısını reddetme üzerine kuruludur. "Dogmaya karşı" yaklaşım, bireysel düşünce özgürlüğünü, eleştirel sorgulamayı ve çeşitli görüşlere açıklığı vurgular.

Mecazi anlamda, bu terim, bireylerin veya toplulukların, genel kabullerden veya sınırlayıcı inanç sistemlerinden bağımsız olarak düşünme yeteneklerini ve özgürlüklerini temsil edebilir.İşte "anti-dogmatic" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "His anti-dogmatic approach to religion encourages personal exploration and interpretation."

Türkçe: "Dinine karşı dogmatik olmayan yaklaşımı, kişisel keşif ve yorumlamayı teşvik eder."


English: "The anti-dogmatic philosophy promotes open-mindedness and flexibility in thinking."

Türkçe: "Dogmaya karşı felsefe, açık fikirliliği ve düşüncede esnekliği destekler."


English: "By adopting an anti-dogmatic stance, she challenges established norms and seeks deeper understanding."

Türkçe: "Dogmatik olmayan bir duruş benimseyerek, o, yerleşik normlara meydan okur ve daha derin bir anlayış arar."


English: "The debate was enriched by his anti-dogmatic views, which questioned conventional wisdom."

Türkçe: "Tartışma, geleneksel bilgeliği sorgulayan dogmaya karşı görüşleriyle zenginleşti."


English: "In a rapidly changing world, an anti-dogmatic mindset can be a valuable asset for innovation."

Türkçe: "Hızla değişen bir dünyada, dogmatik olmayan bir zihniyet, yenilik için değerli bir varlık olabilir."

Yorumlar