Anti-egalitarian ne demek?

"Anti-egalitarian" kelimesi, "eşitlikçiliğe karşı" anlamına gelir.

Bu terim, toplumda bireyler arasında eşitlik ilkesine karşı çıkan veya bu ilkeyi reddeden düşünce, politika veya uygulamaları ifade eder.

Eşitlikçiliğe karşı olan yaklaşımlar, genellikle bireylerin veya grupların doğuştan gelen üstünlüğüne, farklı sosyal sınıfların var olmasının doğal veya kaçınılmaz olduğuna inanır. "Eşitlikçiliğe karşı" kavramı, bireylerin yetenek, başarı veya statü gibi faktörlere dayanarak farklı muamele görmesi gerektiğini savunan bir dünya görüşünü temsil eder.

Mecazi anlamda, bu terim genellikle belirli bir ideoloji veya düşünce tarzını eleştirel bir şekilde işaret etmek için kullanılır ve buna karşı çıkan değerleri veya inançları vurgular.İşte "anti-egalitarian" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The author's anti-egalitarian views sparked controversy in his latest book."

Türkçe: "Yazarın son kitabındaki eşitlikçiliğe karşı görüşleri tartışma yarattı."


English: "Anti-egalitarian policies can lead to increased social inequality and division."

Türkçe: "Eşitlikçiliğe karşı politikalar, artan sosyal eşitsizlik ve bölünmeye yol açabilir."


English: "The debate highlighted the anti-egalitarian nature of the proposed legislation."

Türkçe: "Tartışma, önerilen yasanın eşitlikçiliğe karşı doğasını vurguladı."


English: "Critics argue that the tax reform is anti-egalitarian, benefiting the wealthy at the expense of the poor."

Türkçe: "Eleştirmenler, vergi reformunun eşitlikçiliğe karşı olduğunu ve zenginleri fakirlerin zararına avantajlı hale getirdiğini savunuyor."


English: "The movement's anti-egalitarian stance undermines efforts to achieve social justice."

Türkçe: "Hareketin eşitlikçiliğe karşı duruşu, sosyal adaleti sağlama çabalarını baltalıyor."

Yorumlar