Anti-elite ne demek?

"Anti-elite" kelimesi, "seçkinlere karşı" veya "elit karşıtı" anlamına gelir.

Bu terim, toplumun üst katmanlarını oluşturan, genellikle zenginlik, güç veya etki bakımından ayrıcalıklı konumda olan bireyler veya gruplara karşı çıkışı ifade eder.

Elit karşıtı yaklaşımlar, elitlerin toplum üzerindeki aşırı etkisine, kaynakların ve fırsatların adil olmayan şekilde dağılımına karşı eleştirel bir duruş sergiler. Bu duruş, genellikle daha demokratik, eşitlikçi ve katılımcı bir toplum yapısını savunur.

Mecazi anlamda, "anti-elite" terimi, genel olarak otoriteye, geleneksel hiyerarşilere ve statüko'ya meydan okuyan bir tutumu temsil edebilir.


İşte "anti-elite" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The political candidate's anti-elite rhetoric appealed to voters who felt ignored by the establishment."
Türkçe: "Politik adayın seçkinlere karşı retoriği, kuruluş tarafından görmezden gelindiğini hisseden seçmenlere hitap etti."

English: "Anti-elite sentiments are growing among the population, leading to a demand for more inclusive governance."
Türkçe: "Nüfus arasında seçkinlere karşı duygular artıyor, bu da daha kapsayıcı bir yönetim talebine yol açıyor."

English: "The movement advocates for an anti-elite approach to reforming the economic system."
Türkçe: "Hareket, ekonomik sistemi reforme etme konusunda elit karşıtı bir yaklaşım savunuyor."

English: "His anti-elite stance challenges the concentration of power in the hands of a few."
Türkçe: "Elit karşıtı duruşu, gücün birkaç kişinin elinde toplanmasına meydan okuyor."

English: "The book critiques the anti-elite undercurrent in contemporary society, questioning its impact on democracy."
Türkçe: "Kitap, çağdaş toplumdaki seçkinlere karşı alt akımı eleştiriyor ve bunun demokrasi üzerindeki etkisini sorguluyor."

Yorumlar