Anti-elitism ne demek?

"Anti-elitism" kelimesi, "elitizme karşı" anlamına gelir.

Bu terim, toplumun küçük bir üst sınıfının menfaatlerine hizmet eden değerler, inançlar ve uygulamaların eleştirilmesi ve reddedilmesini ifade eder.

Elitizme karşı olanlar, genellikle güç ve kaynakların daha adil ve eşit bir şekilde dağıtılmasını, toplumun geniş kesimlerinin seslerinin duyulmasını ve katılımcı demokrasiyi savunur.

Mecazi anlamda, "anti-elitism" terimi, genellikle otoriteye, geleneksel hiyerarşilere ve toplumsal eşitsizliklere meydan okuyan bir tutumu temsil eder, bu da bireylerin veya grupların kendi yetenek ve çabalarıyla öne çıkabileceği daha inklüzif bir toplum arayışını vurgular.


İşte "anti-elitism" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The surge in anti-elitism has reshaped political landscapes, as people demand leaders who represent the average citizen."
Türkçe: "Elitizme karşı artan ilgi, insanların ortalama vatandaşı temsil eden liderler talep etmesiyle siyasi manzaraları yeniden şekillendirdi."

English: "Anti-elitism is not about rejecting expertise; it's about challenging the power structures that marginalize many for the benefit of a few."
Türkçe: "Elitizme karşı olmak, uzmanlığı reddetmek değil; birkaçının yararına birçok kişiyi dışlayan güç yapılarını sorgulamakla ilgilidir."

English: "In his speech, the activist emphasized the importance of anti-elitism in fighting for social justice and equality."
Türkçe: "Konuşmasında aktivist, sosyal adalet ve eşitlik mücadelesinde elitizme karşı olmanın önemini vurguladı."

English: "The grassroots campaign was driven by a strong sense of anti-elitism, aiming to bring power back to the people."
Türkçe: "Taban hareketi, gücü halka geri getirmeyi amaçlayan güçlü bir elitizme karşı duygu tarafından yönlendirildi."

English: "Anti-elitism in the arts has led to the rise of new genres and movements that challenge traditional notions of cultural superiority."
Türkçe: "Sanatlardaki elitizme karşı tutum, geleneksel kültürel üstünlük kavramlarını sorgulayan yeni türlerin ve hareketlerin yükselişine yol açtı."

Yorumlar