Anti-elitist ne demek?

"Anti-elitist" kelimesi, "elitizme karşıt" veya "elitist olmayan" anlamına gelir.

Bu terim, toplumun küçük bir üst sınıfının menfaatlerine hizmet eden değerler, inançlar ve uygulamaları eleştiren ve reddeden bireyleri veya grupları ifade eder.

Elitizme karşı olanlar, güç ve kaynakların daha adil ve eşit bir şekilde dağıtılmasını, toplumun geniş kesimlerinin seslerinin duyulmasını ve katılımcı demokrasiyi savunur.

Mecazi anlamda, "anti-elitist" bir tutum, otoriteye, geleneksel hiyerarşilere ve toplumsal eşitsizliklere meydan okuyarak daha inklüzif ve eşitlikçi bir toplum arayışını simgeleyebilir.İşte "anti-elitist" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Her anti-elitist views make her popular among voters who feel disenfranchised by the current political system."

Türkçe: "Elitizme karşıt görüşleri, mevcut siyasi sistem tarafından hakkı gasp edildiğini hisseden seçmenler arasında onu popüler yapıyor."


English: "The book's anti-elitist message resonated with readers tired of the status quo."

Türkçe: "Kitabın elitizme karşıt mesajı, statükodan bıkmış okuyucularla yankı buldu."


English: "As an anti-elitist politician, he focuses on policies that aim to reduce income inequality."

Türkçe: "Elitizme karşı bir politikacı olarak, gelir eşitsizliğini azaltmayı hedefleyen politikalara odaklanıyor."


English: "The festival promotes an anti-elitist approach to art, welcoming creations from all backgrounds."

Türkçe: "Festival, tüm arka planlardan yaratımları kabul ederek sanatta elitizme karşıt bir yaklaşımı teşvik ediyor."


English: "Anti-elitist movements have gained momentum globally, challenging economic and social disparities."

Türkçe: "Elitizme karşı hareketler küresel olarak ivme kazandı, ekonomik ve sosyal eşitsizliklere meydan okuyor."

Yorumlar