Anti-globalization ne demek?

"Anti-globalization" kelimesi, "küreselleşme karşıtı" anlamına gelir.

Bu terim, küreselleşmenin ekonomik, sosyal ve çevresel sonuçlarına karşı çıkan bireylerin, grupların ve hareketlerin tutumunu ifade eder.

Küreselleşme karşıtlığı, özellikle serbest ticaret, çok uluslu şirketlerin etkisi ve ulusal egemenliğin erozyonu gibi konulara odaklanır. Bu hareket, daha adil ve sürdürülebilir bir dünya düzeni talep eder ve genellikle yerel üretimi, çevre korumayı ve ekonomik adaleti vurgular.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan küreselleşme süreçlerine ve etkilerine yönelik eleştirel bir duruşu tanımlar.İşte "anti-globalization" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-globalization movement has gained momentum, protesting against international trade agreements."

Türkçe: "Küreselleşme karşıtı hareket ivme kazandı, uluslararası ticaret anlaşmalarına karşı protesto düzenliyor."


English: "Critics of anti-globalization argue that it overlooks the benefits of global cooperation and economic integration."

Türkçe: "Küreselleşme karşıtlığının eleştirmenleri, küresel işbirliği ve ekonomik entegrasyonun faydalarını göz ardı ettiğini savunuyor."


English: "Anti-globalization activists emphasize the importance of protecting local cultures and economies from being overshadowed by global brands."

Türkçe: "Küreselleşme karşıtı aktivistler, yerel kültürlerin ve ekonomilerin küresel markalar tarafından gölgede bırakılmasını önlemenin önemini vurguluyor."


English: "The annual anti-globalization forum provides a platform for discussion on how to create a more equitable world economy."

Türkçe: "Yıllık küreselleşme karşıtı forum, daha adil bir dünya ekonomisi yaratmak için tartışma platformu sağlıyor."


English: "Many small businesses support anti-globalization efforts, fearing that they cannot compete with multinational corporations."

Türkçe: "Birçok küçük işletme, çok uluslu şirketlerle rekabet edemeyeceklerinden korkarak küreselleşme karşıtı çabaları destekliyor."

Yorumlar