Anti-growth ne demek?

"Anti-growth" kelimesi, "büyüme karşıtı" anlamına gelir.

Bu terim, ekonomik, nüfus artışı veya fiziksel genişleme gibi çeşitli bağlamlarda büyümenin kasıtlı olarak engellenmesi veya sınırlandırılmasını ifade eder. Büyüme karşıtlığı, sürdürülebilirlik, çevresel koruma ve yaşam kalitesinin korunması gibi değerlere dayanan bir felsefeyi veya politikayı temsil edebilir.

Mecazi bir anlamda, bireysel veya toplumsal gelişimi engelleyen tutum veya politikaları eleştirmek için de kullanılabilir.İşte "anti-growth" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The city council adopted an anti-growth stance to preserve the town's historic character and natural landscape."

Türkçe: "Belediye meclisi, kasabanın tarihi karakterini ve doğal manzarasını korumak için büyüme karşıtı bir tutum benimsedi."


English: "Anti-growth policies have been criticized for potentially stifling economic development and innovation."

Türkçe: "Büyüme karşıtı politikalar, ekonomik gelişimi ve yeniliği potansiyel olarak boğabilecekleri için eleştirildi."


English: "Environmental activists often promote anti-growth measures to combat climate change and protect biodiversity."

Türkçe: "Çevre aktivistleri genellikle iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve biyoçeşitliliği korumak için büyüme karşıtı önlemleri destekler."


English: "Some argue that an anti-growth mindset ignores the benefits of technological progress and higher living standards."

Türkçe: "Bazıları, büyüme karşıtı bir zihniyetin, teknolojik ilerlemenin ve daha yüksek yaşam standartlarının faydalarını göz ardı ettiğini savunuyor."


English: "The debate between growth and anti-growth perspectives highlights the need for balanced approaches to sustainable development."

Türkçe: "Büyüme ve büyüme karşıtı perspektifler arasındaki tartışma, sürdürülebilir gelişme için dengeli yaklaşımların gerekliliğini vurguluyor."

Yorumlar