Anti-ideological ne demek?

"Anti-ideological" kelimesi, "ideoloji karşıtı" anlamına gelir.

Bu terim, belirli bir ideolojiye veya ideolojik sistemlere karşıt olma durumunu ifade eder. Genellikle, bireylerin veya grupların belirli bir düşünce veya inanç sistemine karşı çıktıklarını belirtmek için kullanılır.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan ideolojik karşıtlıklar ve bunların ifade edilme biçimleri ile ilgilidir.İşte "anti-ideological" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "His approach to politics is largely anti-ideological, focusing on practical solutions rather than dogmatic principles."

Türkçe: "Onun politikaya yaklaşımı büyük ölçüde ideoloji karşıtıdır, köpekmatik ilkelere değil, pratik çözümlere odaklanır."


English: "The movement claims to be anti-ideological, appealing to people from various political backgrounds."

Türkçe: "Hareket, çeşitli siyasi geçmişlere sahip insanlara hitap ederek ideoloji karşıtı olduğunu iddia ediyor."


English: "In an increasingly polarized world, there's a growing interest in anti-ideological perspectives that transcend traditional political divides."

Türkçe: "Giderek kutuplaşan bir dünyada, geleneksel siyasi ayrımları aşan ideoloji karşıtı perspektiflere olan ilgi artıyor."


English: "She describes her art as anti-ideological, aiming to challenge viewers' preconceived notions rather than promoting a specific agenda."

Türkçe: "Sanatını ideoloji karşıtı olarak tanımlar, belirli bir gündemi desteklemekten ziyade, izleyicilerin önceden var olan kavramlarını sorgulamayı amaçlar."


English: "The book offers an anti-ideological critique of modern society, questioning the dominance of certain ideologies over public discourse."

Türkçe: "Kitap, modern toplumun ideoloji karşıtı bir eleştirisini sunar, belirli ideolojilerin kamu söylemi üzerindeki hakimiyetini sorgular."

Yorumlar