Anti-imperialism ne demek?

"Anti-imperialism" kelimesi, "emperyalizme karşı" anlamına gelir.

Bu terim, emperyalist politikalara, genişlemeye veya bir ülkenin diğer ülkeler üzerindeki hakimiyetine karşı çıkan görüşleri ve hareketleri ifade etmek için kullanılır. Genellikle, sömürgecilik karşıtı hareketlerle veya ulusal bağımsızlığı savunan gruplarla ilişkilendirilir.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan emperyalist uygulamalara ve politikalara karşı duruşu ifade eder.İşte "anti-imperialism" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-imperialism movement gained momentum after the publication of several influential books on the subject."

Türkçe: "Emperyalizme karşı hareket, konuyla ilgili birkaç etkili kitabın yayımlanmasının ardından ivme kazandı."


English: "Many countries in Africa and Asia adopted anti-imperialism stances during their struggles for independence."

Türkçe: "Afrika ve Asya'daki birçok ülke, bağımsızlık mücadeleleri sırasında emperyalizme karşı tutumlar benimsedi."


English: "Anti-imperialism is a central theme in the writings of many political thinkers and activists."

Türkçe: "Emperyalizme karşı olmak, birçok politik düşünür ve aktivistin yazılarında merkezi bir tema."


English: "The conference focused on anti-imperialism strategies to combat economic exploitation by multinational corporations."

Türkçe: "Konferans, çok uluslu şirketlerin ekonomik sömürüsüyle mücadele etmek için emperyalizme karşı stratejiler üzerine odaklandı."


English: "Historically, anti-imperialism has played a significant role in shaping the foreign policies of emerging nations."

Türkçe: "Tarihsel olarak, emperyalizme karşı olma, yeni ortaya çıkan ulusların dış politikalarını şekillendirmede önemli bir rol oynamıştır."

Yorumlar