Anti-imperialist ne demek?

"Anti-imperialist" kelimesi, "emperyalizm karşıtı" anlamına gelir.

Bu terim, emperyalist politikaların, genişlemenin veya bir ülkenin başka ülkeler üzerindeki hakimiyetine karşı çıkan bireyleri veya grupları ifade etmek için kullanılır.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan emperyalist politikalara karşı olan bir duruşu ifade eder.


İşte "anti-imperialist" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-imperialist activists organized a rally to protest against foreign military bases."
Türkçe: "Emperyalizm karşıtı aktivistler, yabancı askeri üsleri protesto etmek için bir miting düzenledi."

English: "Many anti-imperialist movements emerged in the 20th century as a response to colonial rule."
Türkçe: "20. yüzyılda birçok emperyalizm karşıtı hareket, sömürge yönetimine bir yanıt olarak ortaya çıktı."

English: "He was known for his anti-imperialist views and wrote extensively on the topic."
Türkçe: "Emperyalizm karşıtı görüşleriyle tanınıyordu ve konu hakkında genişçe yazdı."

English: "The conference attracted scholars and activists from around the world to discuss anti-imperialist strategies."
Türkçe: "Konferans, emperyalizm karşıtı stratejileri tartışmak için dünyanın dört bir yanından bilim insanlarını ve aktivistleri çekti."

English: "The anti-imperialist league opposed the annexation of territories as a violation of democratic principles."
Türkçe: "Emperyalizm karşıtı lig, toprakların ilhakını demokratik ilkelere aykırı bir ihlal olarak karşı çıktı."

Yorumlar