Anti-institutional ne demek?

"Anti-institutional" kelime kelime Türkçeye "anti" (karşı) ve "institutional" (kurumsal) olarak çevrilebilir.

Bütünüyle, kurumlar veya kurumsal yapılarla ilgili olan herhangi bir şeye karşı olma anlamına gelir.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan, belli kurum veya kurumsal yapıların işleyişine, normlarına veya otoritesine karşı çıkışı ifade eder.İşte "anti-institutional" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The artist's work is known for its anti-institutional message, challenging societal norms."

Türkçe: "Sanatçının eseri, toplumsal normları sorgulayan anti-kurumsal mesajıyla tanınır."


English: "Anti-institutional movements have gained momentum, advocating for systemic change."

Türkçe: "Kurumlara karşı hareketler ivme kazandı, sistemik değişim savunuyor."


English: "Her anti-institutional approach to education encourages independent thinking and learning."

Türkçe: "Onun eğitime yönelik anti-kurumsal yaklaşımı bağımsız düşünmeyi ve öğrenmeyi teşvik eder."


English: "Critics argue that anti-institutional sentiments can undermine the stability of democratic societies."

Türkçe: "Eleştirmenler, kurumlara karşı duyulan hislerin demokratik toplumların istikrarını zayıflatabileceğini savunuyor."


English: "The campaign's anti-institutional rhetoric appeals to those disillusioned with traditional politics."

Türkçe: "Kampanyanın anti-kurumsal retoriği, geleneksel politikalardan hayal kırıklığına uğrayanlara hitap ediyor."

Yorumlar