Anti-metaphysical ne demek?

"Anti-metaphysical" kelime kelime Türkçeye "metafiziğe karşı" olarak çevrilebilir.

Bu ifade, metafizik kavramları, özellikle de fizik ötesi varlıkların, doğaüstü olayların veya varoluşun temel doğasıyla ilgili teorilerin eleştirisi veya reddi ile ilgili bir görüşü ifade eder.

Mecazi anlamda, genellikle somut olgulara ve bilimsel kanıtlara dayanan bir dünya görüşünü veya yaklaşımı vurgular.İşte "anti-metaphysical" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The philosopher's anti-metaphysical approach focuses on observable phenomena and empirical evidence."

Türkçe: "Filozofun metafiziğe karşı yaklaşımı, gözlemlenebilir olaylar ve ampirik kanıtlar üzerine odaklanır."


English: "In his latest book, the author argues for an anti-metaphysical stance, claiming that metaphysics offers no real solutions to human problems."

Türkçe: "Son kitabında yazar, metafiziğin insan sorunlarına gerçek çözümler sunmadığını iddia ederek metafiziğe karşı bir duruş savunuyor."


English: "The debate between metaphysical and anti-metaphysical perspectives is central to contemporary philosophical discourse."

Türkçe: "Metafiziksel ve metafiziğe karşı perspektifler arasındaki tartışma, çağdaş felsefi söylemin merkezindedir."


English: "Scientists often adopt an anti-metaphysical viewpoint, preferring to explain the universe through physical laws and theories."

Türkçe: "Bilim insanları genellikle metafiziğe karşı bir görüş benimserler ve evreni fiziksel yasalar ve teoriler aracılığıyla açıklamayı tercih ederler."


English: "Critics of the anti-metaphysical position argue that it limits the scope of inquiry by dismissing questions of existence and reality."

Türkçe: "Metafiziğe karşı pozisyonun eleştirmenleri, varoluş ve gerçeklikle ilgili soruları reddederek sorgulama kapsamını sınırladığını savunur."

Yorumlar