Anti-poverty ne demek?

"Anti-poverty" kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde, "anti" kelimesi "karşıtı" ve "poverty" kelimesi "yoksulluk" anlamına gelir. Bu ifade tamamen Türkçeye "yoksulluğa karşı" olarak çevrilebilir.

Mecazi anlamda, yoksulluğun azaltılması veya ortadan kaldırılması amacıyla yapılan çalışmaları, politikaları veya hareketleri ifade eder. Yoksullukla mücadele etmek için uygulanan stratejiler ve programlar bu kapsamda değerlendirilebilir.İşte "anti-poverty" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The government's new anti-poverty plan aims to increase access to education and healthcare."

Türkçe: "Hükümetin yeni yoksulluğa karşı planı, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimi artırmayı hedefliyor."


English: "Anti-poverty organizations are working tirelessly to provide shelter and food for the homeless."

Türkçe: "Yoksulluğa karşı organizasyonlar, evsizler için barınak ve yiyecek sağlamak için yorulmak bilmeden çalışıyorlar."


English: "The charity launched an anti-poverty campaign to raise awareness about the growing income inequality."

Türkçe: "Hayır kurumu, artan gelir eşitsizliği hakkında farkındalık yaratmak için bir yoksulluğa karşı kampanya başlattı."


English: "International aid plays a crucial role in anti-poverty efforts, especially in developing countries."

Türkçe: "Uluslararası yardım, özellikle gelişmekte olan ülkelerde yoksulluğa karşı çabalarında hayati bir rol oynar."


English: "Educational programs are considered a key component of anti-poverty strategies."

Türkçe: "Eğitim programları, yoksulluğa karşı stratejilerin anahtar bir bileşeni olarak kabul edilir."

Yorumlar