Anti-progressive ne demek?

"Anti-progressive" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirecek olursak, "anti" kelimesi "karşı" anlamına, "progressive" kelimesi ise "ilerici" anlamına gelir. Dolayısıyla, "anti-progressive" tamamen Türkçeye "ilerlemeye karşı" veya "ilerici düşüncelere karşı" olarak çevrilebilir.

Bu ifade, genellikle sosyal, politik ya da teknolojik ilerlemelere karşı çıkan tutumları ve düşünceleri ifade eder ve mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan ilerici değerler veya yeniliklere karşı çıkışı belirtir.İşte "anti-progressive" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-progressive policies of the government have hindered social reforms."

Türkçe: "Hükümetin ilerlemeye karşı politikaları, sosyal reformların önünü kesmiştir."


English: "Some argue that anti-progressive sentiments are rooted in a fear of change."

Türkçe: "Bazıları, ilerlemeye karşı duyulan hislerin değişim korkusundan kaynaklandığını savunur."


English: "The activist criticized the new law as an anti-progressive step backward."

Türkçe: "Aktivist, yeni yasayı geriye doğru ilerlemeye karşı bir adım olarak eleştirdi."


English: "Anti-progressive groups often resist technological advancements, fearing societal impact."

Türkçe: "İlerlemeye karşı gruplar, genellikle toplumsal etkiden korkarak teknolojik ilerlemelere direnir."


English: "The debate highlighted the clash between progressive ideals and anti-progressive views."

Türkçe: "Tartışma, ilerici idealler ile ilerlemeye karşı görüşler arasındaki çatışmayı vurguladı."

Yorumlar