Anti-realism ne demek?

"Anti-realism" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek; "anti" kelimesi "karşı" anlamına gelirken, "realism" kelimesi "gerçekçilik" anlamına gelir. Bu nedenle, "anti-realism" kelimesi tamamen Türkçeye "gerçekçiliğe karşı" olarak çevrilebilir.

Mecazi bir anlam olarak, anti-realizm, dış dünyanın veya bilginin nesnel gerçekliğinin varlığını ya da anlaşılabilirliğini sorgulayan veya reddeden felsefi bir yaklaşımı ifade eder. Genellikle, gerçekliğin algılarımız, dilsel yapılarımız veya sosyal koşullarımız tarafından şekillendirildiğini vurgular.İşte "anti-realism" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "His philosophical stance is grounded in anti-realism, challenging the existence of an objective reality."

Türkçe: "Felsefi duruşu, nesnel bir gerçekliğin varlığını sorgulayan anti-realizm üzerine kuruludur."


English: "In the debate, the anti-realist argued that science does not discover truths about the world but constructs useful models."

Türkçe: "Tartışmada, anti-gerçekçi, bilimin dünya hakkında gerçekler keşfetmediğini fakat yararlı modeller inşa ettiğini savundu."


English: "Anti-realism in art moves away from depicting reality as it is, embracing more abstract and subjective expressions."

Türkçe: "Sanattaki anti-gerçekçilik, gerçekliği olduğu gibi tasvir etmekten uzaklaşır ve daha soyut ve öznel ifadeleri benimser."


English: "The professor explained that anti-realism questions the direct correspondence between language and the world."

Türkçe: "Profesör, anti-gerçekçiliğin dil ile dünya arasındaki doğrudan uyumu sorguladığını açıkladı."


English: "Anti-realism has its roots in the philosophy of science, especially in discussions about the nature of theoretical entities."

Türkçe: "Anti-gerçekçiliğin kökleri bilim felsefesinde, özellikle teorik varlıkların doğası hakkındaki tartışmalarda yer alır."

Yorumlar