Anti-religion ne demek?

"Anti-religion" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek; "anti-" ön eki "karşı" anlamına, "religion" kelimesi ise "din" anlamına gelir. Böylece, "anti-religion" kelimesinin tam karşılığı Türkçede "din karşıtı" olarak ifade edilir.

Genellikle, dini inançlara, kurumlara veya uygulamalara karşı olan bir tutumu veya düşünceyi belirtir.

Mecazi anlamda, "anti-religion" ifadesi, bireylerin veya toplulukların dini değerlere, normlara veya kurumların toplumdaki etkisine genel bir muhalefeti temsil edebilir. Bu, sadece belirli bir dine karşı olmakla sınırlı olmayıp, tüm dinlere veya dini düşünceye genel bir reddiyeyi kapsayabilir.


İşte "anti-religion" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The author's anti-religion stance is evident in all his works, criticizing the influence of organized religion on society."
Türkçe: "Yazarın din karşıtı tutumu, toplum üzerindeki örgütlü dinin etkisini eleştiren tüm eserlerinde açıkça görülmektedir."

English: "Anti-religion activists argue that secularism should be the foundation of a modern society."
Türkçe: "Din karşıtı aktivistler, laikliğin modern bir toplumun temeli olması gerektiğini savunuyor."

English: "In some countries, expressing anti-religion opinions can lead to legal consequences."
Türkçe: "Bazı ülkelerde, din karşıtı görüşler ifade etmek yasal sonuçlara yol açabilir."

English: "The debate between religious and anti-religion groups often leads to heated discussions on freedom of speech."
Türkçe: "Dini ve din karşıtı gruplar arasındaki tartışma, sıklıkla ifade özgürlüğü üzerine hararetli tartışmalara yol açar."

English: "While some view his philosophy as anti-religion, he claims it's more about encouraging critical thinking."
Türkçe: "Bazıları felsefesini din karşıtı olarak görse de, o bunun daha çok eleştirel düşünmeyi teşvik etmekle ilgili olduğunu iddia ediyor."

Yorumlar