Anti-revolutionary ne demek?

"Anti-revolutionary" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek; "anti-" ön eki "karşı" anlamına, "revolutionary" ise "devrimci" kelimesine denk gelir. Dolayısıyla, bu ifade Türkçede "devrimci karşıtı" ya da "devrime karşı" olarak ifade edilebilir.

Mecazi anlamda, bu terim genellikle devrimci değişimler veya radikal sosyal, politik dönüşümlere karşı çıkan kişi veya grupların tutumunu ifade eder. Bu, sadece belirli bir devrime karşı olmayı değil, aynı zamanda genel olarak devrimci fikirlere ve yöntemlere muhalefeti de kapsar.



İşte "anti-revolutionary" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The government's anti-revolutionary policies have suppressed dissent and restricted freedom of speech."

Türkçe: "Hükümetin devrimci karşıtı politikaları, muhalefeti bastırdı ve ifade özgürlüğünü kısıtladı."


English: "Historically, anti-revolutionary movements have often aimed to preserve the status quo."

Türkçe: "Tarihsel olarak, devrimci karşıtı hareketler sıklıkla mevcut durumu korumayı hedeflemiştir."


English: "The writer's anti-revolutionary stance was criticized for being overly conservative."

Türkçe: "Yazarın devrimci karşıtı tutumu, aşırı muhafazakar olduğu için eleştirildi."


English: "Anti-revolutionary groups are forming alliances to counter the rising wave of revolutionary sentiment."

Türkçe: "Devrimci karşıtı gruplar, artan devrimci duygu dalgasına karşı ittifaklar oluşturuyor."


English: "The lecture series on the French Revolution includes a discussion on the impact of anti-revolutionary propaganda."

Türkçe: "Fransız Devrimi üzerine olan dizi dersler, devrimci karşıtı propagandanın etkisi üzerine bir tartışmayı içeriyor."

Yorumlar