Anti-romanticism ne demek?

"Anti-romanticism" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek; "anti-" "karşı" anlamına gelir, "romanticism" ise "romantizm" anlamına gelir. Böylece, bu terim Türkçede "romantizme karşıtlık" olarak çevrilebilir.

Mecazi anlamda, romantizmin duygusallık, doğaüstü, ve aşırı duygusal ifade biçimlerine karşı bir tepki veya eleştiri ifade eder. Bu terim, edebiyat, sanat, felsefe ve hatta sosyal ilişkiler bağlamında kullanılabilir ve genellikle daha gerçekçi, rasyonel veya pragmatik bir yaklaşımı savunur.İşte "anti-romanticism" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The literary movement of the 20th century marked a clear shift towards anti-romanticism, focusing on the harsh realities of life."

Türkçe: "20. yüzyılın edebi hareketi, hayatın sert gerçekliklerine odaklanarak romantizme karşıtlık yönünde net bir kayma işaret etti."


English: "His essays on anti-romanticism challenge the idealized views of love and beauty prevalent in earlier literature."

Türkçe: "Romantizme karşıtı üzerine yazdığı denemeler, önceki edebiyatta yaygın olan aşk ve güzellik üzerine idealize edilmiş görüşleri sorgular."


English: "Anti-romanticism in art rejects the glorification of nature and emotion, advocating for a more realistic portrayal."

Türkçe: "Sanattaki romantizme karşıtlık, doğa ve duygunun yüceltilmesini reddeder ve daha gerçekçi bir betimleme savunur."


English: "The philosophy of anti-romanticism emphasizes logic and reason over sentimentality and emotional expression."

Türkçe: "Romantizme karşı felsefe, duygusallık ve duygusal ifade üzerine mantık ve akılcılığı vurgular."


English: "In response to the romantic era, anti-romanticism arose as a critique of its excesses and unrealism."

Türkçe: "Romantik çağa yanıt olarak, romantizme karşıtlık, aşırılıklarını ve gerçek dışılığını eleştiren bir yaklaşım olarak ortaya çıktı."

Yorumlar