Anti-science ne demek?

"Anti-science" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirelim: "anti-" karşı, "science" bilim. Tamamen Türkçeye çevrildiğinde, "bilime karşı" anlamına gelir.

Bu terim, bilimsel kanıtları, yöntemleri veya bilimin otoritesini reddeden veya onlara şüpheyle yaklaşan tutumları ve hareketleri ifade eder.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bilimsel bilgi ve yöntemlere karşı çıkan bir duruşu belirtir.İşte "anti-science" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-science movement has gained momentum in recent years, rejecting many established scientific facts."

Türkçe: "Bilime karşı hareket, son yıllarda ivme kazanarak birçok kurulu bilimsel gerçeği reddetti."


English: "Climate change deniers often adopt an anti-science stance, ignoring overwhelming evidence."

Türkçe: "İklim değişikliği inkârcıları sık sık bilime karşı bir tutum benimserler, ezici kanıtları görmezden gelirler."


English: "Promoting anti-science views in education undermines the progress of scientific understanding and innovation."

Türkçe: "Eğitimde bilime karşı görüşlerin teşvik edilmesi, bilimsel anlayış ve yeniliğin ilerlemesini baltalar."


English: "Anti-science rhetoric can be harmful, leading to public mistrust in vaccines and medical advice."

Türkçe: "Bilime karşı retorik zararlı olabilir, aşılar ve tıbbi tavsiyeler konusunda kamuoyunun güvensizliğine yol açabilir."


English: "The rise of anti-science sentiment is a challenge for policymakers trying to base decisions on scientific evidence."

Türkçe: "Bilime karşı duyarlılığın artışı, kararlarını bilimsel kanıtlara dayandırmaya çalışan politika yapıcılar için bir meydan okumadır."

Yorumlar