Anti-sentimental ne demek?

"Anti-sentimental" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek; "anti-" ön eki "karşı" anlamına gelirken, "sentimental" kelimesi "duygusal" anlamına gelir. Dolayısıyla, "anti-sentimental" kelimesi tamamen Türkçeye "duygusallığa karşı" olarak çevrilebilir.

Bu terim genellikle, aşırı duygusallığı veya duygusallığın her türlü ifadesini reddeden bir tutumu ifade etmek için kullanılır.

Mecazi anlamda, duygusallık yerine mantığı veya nesnelliği tercih eden bir yaklaşımı belirtebilir.İşte "anti-sentimental" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "His writing style is distinctly anti-sentimental, focusing on hard facts rather than emotional appeal."

Türkçe: "Yazım tarzı belirgin şekilde duygusallığa karşıdır, duygusal çekicilikten ziyade sert gerçeklere odaklanır."


English: "The movie's anti-sentimental approach to the story was refreshing, avoiding clichés and predictable emotional scenes."

Türkçe: "Filmin hikayeye duygusallığa karşı yaklaşımı yenileyiciydi, klişelerden ve tahmin edilebilir duygusal sahnelerden kaçınıyordu."


English: "Critics praised the novel for its anti-sentimental portrayal of wartime, presenting a more realistic view of the conflict."

Türkçe: "Eleştirmenler, savaş zamanının duygusallığa karşı betimlemesi için romanı övdüler, çatışmanın daha gerçekçi bir görünümünü sundular."


English: "In a debate, her anti-sentimental arguments stood out, emphasizing logic and evidence over emotional rhetoric."

Türkçe: "Bir tartışmada, onun duygusallığa karşı argümanları öne çıktı, mantık ve kanıta duygusal retorikten daha fazla vurgu yaptı."


English: "The director's anti-sentimental vision for the film aimed to challenge the audience's expectations and provoke thought."

Türkçe: "Yönetmenin filmin duygusallığa karşı vizyonu, izleyicinin beklentilerine meydan okumayı ve düşünceyi teşvik etmeyi amaçlıyordu."

Yorumlar