Ascribe something to something ne demek?

"Ascribe something to something" ifadesi Türkçeye "bir şeyi bir şeye atfetmek" olarak çevrilebilir.

Bu ifade, genellikle bir durumun, olayın veya özelliğin sebebini veya kaynağını başka bir şeye veya faktöre bağlama eylemini ifade eder. Bu, bir şeyin nedenini veya sorumlusunu belirlemek amacıyla kullanılan bir yapıdır ve çoğunlukla açıklama veya analiz bağlamlarında karşımıza çıkar.

Mecazi bir anlam taşımaz, doğrudan olaylar veya durumlar arasındaki ilişkileri açıklama amacı taşır.İşte "ascribe something to something" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Many people ascribe their success to hard work and persistence."

Türkçe: "Birçok kişi, başarılarını sıkı çalışmaya ve azme atfeder."


English: "Historians ascribe the fall of the empire to internal corruption and external invasions."

Türkçe: "Tarihçiler, imparatorluğun çöküşünü iç yozlaşmaya ve dış istilalara atfetmektedir."


English: "The doctor ascribed the patient's symptoms to an allergic reaction."

Türkçe: "Doktor, hastanın belirtilerini alerjik bir reaksiyona atfetti."


English: "Some critics ascribe the success of the book to its controversial content."

Türkçe: "Bazı eleştirmenler, kitabın başarısını tartışmalı içeriğine atfetmektedir."


English: "It's difficult to ascribe these ancient artifacts to a specific period without more research."

Türkçe: "Daha fazla araştırma yapılmadan bu antik eserleri belirli bir döneme atfetmek zordur."

Yorumlar