Aaphanitic ne demek?

"Aphanitic" kelimesi, jeolojide kullanılan bir terimdir ve mineral taneciklerinin çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük olduğu volkanik kayaçların dokusunu tanımlar.

Bu kelime, "tanımlanamayan" veya "görünmeyen" anlamına gelen Yunanca "aphanes" kelimesinden türetilmiştir.

Türkçeye "afanitik" olarak çevrilebilir. Mecazi bir anlam içermez; doğrudan belirli bir tür kayaç dokusunu ifade eder.İşte "aphanitic" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The aphanitic texture of the rock indicates it cooled quickly at the surface.

Kayanın afanitik dokusu, yüzeyde hızla soğuduğunu gösterir.


Basalt is commonly known for its aphanitic texture, which makes it difficult to identify the minerals it contains.

Bazalt, içerdiği mineralleri tanımlamayı zorlaştıran afanitik dokusuyla yaygın olarak bilinir.


Geologists study the aphanitic rocks to understand more about volcanic activity.

Jeologlar, volkanik faaliyet hakkında daha fazla bilgi edinmek için afanitik kayaları inceler.


The aphanitic nature of this stone is typical for rocks that form from lava flows.

Bu taşın afanitik yapısı, lav akıntılarından oluşan kayalar için tipiktir.


When examining rocks under a microscope, the aphanitic crystals become visible.

Kayalar mikroskop altında incelendiğinde, afanitik kristaller görünür hale gelir.

Yorumlar