Anticipate ne demek?

"Anticipate" kelimesi, Latinceden türetilmiş olup "anti" (önce) ve "capere" (almak) kelimelerinden gelir. Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "önceden almak" veya "önceden tahmin etmek" anlamına gelir.

Bu terim, genellikle bir olayın veya durumun önceden görülmesi, beklenmesi veya önceden hazırlık yapılması anlamında kullanılır. Anticipate, aynı zamanda birinin hareketlerini veya sözlerini önceden tahmin edip buna göre hareket etmek anlamında da kullanılabilir. Bu terimin mecazi kullanımı, bir duruma veya soruna proaktif bir yaklaşım sergilemek anlamında da olabilir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Öngörmek" veya "Beklemek" olacaktır.İşte "anticipate" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


We anticipate a large crowd at the concert, so we should arrive early.

Konserde büyük bir kalabalık bekliyoruz, bu yüzden erken gitmeliyiz.


The company is anticipating significant growth in the next quarter.

Şirket, önümüzdeki çeyrekte önemli bir büyüme bekliyor.


He anticipated her questions and had answers ready.

Onun sorularını öngördü ve cevapları hazırda tuttu.


You should anticipate potential problems and plan accordingly.

Olası sorunları öngörüp ona göre plan yapmalısınız.


The successful negotiator anticipates the needs of the other party.

Başarılı bir müzakereci, diğer tarafın ihtiyaçlarını öngörür.

Yorumlar