Anticlerical ne demek?

"Anticlerical" kelimesi, "anti" (karşı) ve "clerical" (kiliseyle veya din görevlileriyle ilgili) kelimelerinden türetilmiştir. Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "kiliseye veya din görevlilerine karşı" anlamına gelir.

Bu terim, genellikle kilisenin veya din adamlarının sosyal ve siyasi etkisine karşı çıkan düşünceleri ve hareketleri ifade eder. Antiklerikalizm, kilisenin toplumdaki gücünün sınırlandırılması gerektiğini savunan bir görüştür ve bu, özellikle tarih boyunca birçok devrim ve reform hareketinde önemli bir rol oynamıştır. Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan dinî ve politik bir kavramı belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Antiklerikal" olacaktır.İşte "anticlerical" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


The anticlerical movements in the 19th century aimed to reduce the Church's power in state affairs.

19. yüzyıldaki antiklerikal hareketler, kilisenin devlet işlerindeki gücünü azaltmayı amaçlıyordu.


He wrote several articles expressing his anticlerical views, criticizing the church's involvement in politics.

Kilisenin politikaya olan müdahalesini eleştiren antiklerikal görüşlerini ifade eden birkaç makale yazdı.


Anticlerical sentiments were particularly strong during the Enlightenment period.

Antiklerikal duygular, Aydınlanma döneminde özellikle güçlüydü.


Many anticlerical activists believe that secular governance should be entirely separate from religious influence.

Birçok antiklerikal aktivist, laik yönetimin dini etkilerden tamamen ayrı olması gerektiğine inanır.


The anticlerical policies adopted by the government led to the closure of many religious institutions.

Hükümet tarafından benimsenen antiklerikal politikalar, birçok dini kurumun kapanmasına yol açtı.

Yorumlar