Anticlericalism ne demek?

"Anticlericalism" kelimesi, "anti" (karşı) ve "clericalism" (klerikalizm, din adamlarının sosyal veya politik işlerdeki etkisi veya gücü) kelimelerinden türetilmiştir. Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "klerikalizme karşı" anlamına gelir.

Bu terim, kilisenin veya din adamlarının toplumsal ve siyasal etkisine karşı çıkan bir düşünce akımını ifade eder. Antiklerikalizm, genellikle kilisenin devlet işlerine müdahalesine ve toplum üzerindeki geniş çaplı etkisine karşı çıkan ideolojileri kapsar. Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan bir politik ve sosyal kavramı belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Antiklerikalizm" olacaktır.İşte "anticlericalism" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Anticlericalism has been a significant force in many political revolutions throughout history.

Antiklerikalizm, tarih boyunca birçok politik devrimde önemli bir güç olmuştur.


The rise of anticlericalism in Europe during the early modern period challenged the traditional power of the Church.

Erken modern dönemde Avrupa'da antiklerikalizmin yükselişi, Kilisenin geleneksel gücüne meydan okudu.


Anticlericalism often promotes the separation of church and state as a fundamental principle.

Antiklerikalizm genellikle kilise ve devletin ayrılmasını temel bir ilke olarak teşvik eder.


In some countries, anticlericalism led to the secularization of education and the reduction of religious influence in public life.

Bazı ülkelerde antiklerikalizm, eğitimin laikleştirilmesine ve kamusal yaşamda dini etkinin azaltılmasına yol açtı.


Writers and intellectuals of the 18th and 19th centuries often expressed anticlericalism in their works.

18. ve 19. yüzyılların yazarları ve aydınları sıklıkla eserlerinde antiklerikalizmi ifade ettiler.

Yorumlar