Anticline ne demek?

"Anticline" kelimesi, "anti" (karşı) ve "cline" (eğilme veya eğim) kelimelerinden türetilmiştir. Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "karşı eğim" anlamına gelir.

Bu terim, jeolojide kullanılan ve yer kabuğunun baskı altında yukarı doğru kıvrıldığı, böylece U veya V şeklinde bir yapı oluşturduğu kıvrımları ifade eder. Antiklinler, genellikle yer altı kaynaklarının bulunması açısından önemli bölgelerdir çünkü petrol ve doğal gaz gibi kaynaklar bu tür yapıların oluklarında birikebilir. Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan jeolojik bir yapıyı belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Antiklinal" olacaktır.İşte "anticline" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


The anticline in the region has been studied extensively due to its potential oil reserves.

Bölgedeki antiklinal, potansiyel petrol rezervleri nedeniyle kapsamlı olarak incelenmiştir.


Geologists often look for anticlines as these structures can trap oil and natural gas.

Jeologlar genellikle petrol ve doğal gazı hapsedebilen bu yapıları arar.


Drilling at the apex of an anticline can be very fruitful in terms of hydrocarbon recovery.

Bir antiklinalin zirvesinde yapılan sondaj, hidrokarbon geri kazanımı açısından çok verimli olabilir.


Mapping anticlines helps in predicting the locations of potential geological hazards.

Antiklinallerin haritalanması, potansiyel jeolojik tehlikelerin yerlerinin tahmin edilmesine yardımcı olur.


The seismic data indicated a large anticline beneath the surface, suggesting a good target for exploration.

Sismik veriler, yüzeyin altında büyük bir antiklinal olduğunu gösterdi, bu da keşif için iyi bir hedef önerdi.

Yorumlar