Antidisestablishmentarianism ne demek?

"Antidisestablishmentarianism" kelimesi, çok katmanlı bir yapıya sahiptir ve "anti" (karşı), "dis-" (tersine, yok etme), "establishment" (kurum, yerleşik düzen) ve "-arianism" (bir ideolojiyi veya hareketi ifade eden bir ek) kelimelerinden türetilmiştir.

Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "kurulu düzeni yıkmaya karşı olanlar" veya "kurumun kaldırılmasına karşı olan ideoloji" anlamına gelir. Bu terim, özellikle İngiltere'de 19. yüzyılda, Anglikan Kilisesi'nin devlet kilisesi olarak konumunun kaldırılmasına karşı çıkan bir politik pozisyonu ifade eder. Mecazi bir anlamı yoktur; tarihsel ve politik bir kontekste spesifik bir duruşu belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Kurulu Düzenin Kaldırılmasına Karşı Çıkma" olacaktır.İşte "antidisestablishmentarianism" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Antidisestablishmentarianism was a significant movement in 19th century Britain that opposed the disestablishment of the Church of England.

Antidisestablishmentarianism, İngiltere Kilisesi'nin devletten ayrılmasına karşı çıkan 19. yüzyıl Britanya'sında önemli bir hareketti.


The debate over antidisestablishmentarianism divided the public and the parliament in Victorian England.

Antidisestablishmentarianism üzerine olan tartışma, Viktorya dönemi İngiltere'sinde halkı ve parlamentoyu böldü.


Supporters of antidisestablishmentarianism argued that the church played a vital role in maintaining social order.

Antidisestablishmentarianism destekçileri, kilisenin sosyal düzenin korunmasında hayati bir rol oynadığını savundular.

Antidisestablishmentarianism reflects the complexity of church-state relationships in historical contexts.

Antidisestablishmentarianism, tarihsel bağlamlarda kilise-devlet ilişkilerinin karmaşıklığını yansıtır.


While antidisestablishmentarianism has become less relevant, discussions about the separation of church and state continue in many countries.

Antidisestablishmentarianism günümüzde daha az alakalı hale gelmiş olsa da, birçok ülkede kilise ve devletin ayrılması hakkındaki tartışmalar devam etmektedir.

Yorumlar