Antiheroes ne demek?

"Antiheroes" kelimesi, "anti" (karşı) ve "heroes" (kahramanlar) kelimelerinden türetilmiştir ve çoğul formdadır.

Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "kahramanlara karşı" anlamına gelir.

Bu terim, geleneksel kahraman niteliklerini taşımayan, genellikle ahlaki kusurları olan ve standart kahramanlıktan farklı davranışları olan karakterleri ifade eder. Antiheroes, edebiyat, film ve televizyonda kullanılan bir karakter türüdür ve genellikle izleyici veya okuyucu tarafından karmaşık ve gerçekçi yönleriyle hem sempati duyulan hem de eleştirilen figürlerdir. Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan bir karakter türünü belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Anti-kahramanlar" olacaktır.İşte "antiheroes" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


The film explores the lives of several antiheroes who challenge societal norms.

Film, toplumsal normlara meydan okuyan birkaç anti-kahramanın hayatlarını araştırıyor.


Antiheroes are often more relatable than traditional heroes because they are flawed and human.

Anti-kahramanlar, kusurlu ve insan oldukları için genellikle geleneksel kahramanlardan daha çok ilişkilendirilebilir.


The book features a group of antiheroes, each struggling with their own moral dilemmas.

Kitap, her biri kendi ahlaki ikilemleriyle mücadele eden bir grup anti-kahramanı konu alıyor.


In many modern TV series, antiheroes play central roles, reflecting complex ethical landscapes.

Birçok modern TV dizisinde, anti-kahramanlar merkezi roller oynar, karmaşık etik manzaraları yansıtır.


The popularity of antiheroes in fiction shows a cultural shift towards embracing imperfection and complexity in characters.

Kurguda anti-kahramanların popülerliği, karakterlerdeki kusurları ve karmaşıklığı benimseme yönünde bir kültürel değişimi gösterir.

Yorumlar