Antineutrino ne demek?

"Antineutrino" kelimesi, "anti" (karşı) ve "neutrino" (nötr parçacık) kelimelerinden türetilmiştir.

Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "nötrinoya karşı" anlamına gelir.

Bu terim, parçacık fiziğinde kullanılır ve nötrinoların antiparçacıklarını ifade eder. Antineutrino, nötrinolar gibi neredeyse kütle içermeyen ve çok zayıf etkileşim gösteren bir temel parçacıktır, ancak nötrinonun tersi helisiteye (dönüş yönü) sahiptir. Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan parçacık fiziğiyle ilgili bir kavramı belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Antinötrino" olacaktır.İşte "antineutrino" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


In nuclear reactions, antineutrinos are often emitted along with other particles.

Nükleer tepkimelerde, antinötrinolar genellikle diğer parçacıklarla birlikte yayılır.


The detection of antineutrinos is challenging due to their weak interactions with matter.

Antinötrinoların madde ile zayıf etkileşim göstermeleri nedeniyle tespitleri zordur.


Antineutrinos play a crucial role in understanding fundamental aspects of the universe.

Antinötrinolar, evrenin temel yönlerini anlamada kritik bir role sahiptir.


Scientists use large underground detectors to observe antineutrinos from the sun and other cosmic sources.

Bilim insanları, güneşten ve diğer kozmik kaynaklardan gelen antinötrinoları gözlemlemek için büyük yeraltı dedektörleri kullanır.


Antineutrinos have been studied extensively in experiments to test theories of particle physics.

Antinötrinolar, parçacık fiziği teorilerini test etmek için deneylerde kapsamlı olarak incelenmiştir.

Yorumlar