Antineutron ne demek?

"Antineutron" kelimesi, "anti" (karşı) ve "neutron" (nötron) kelimelerinden türetilmiştir.

Türkçeye kelime kelime çevrildiğinde "nötrona karşı" anlamına gelir.

Bu terim, parçacık fiziğinde kullanılır ve nötronların antiparçacıklarını ifade eder. Antinötron, nötron gibi yüksüz bir parçacıktır, ancak nötronun iç bileşenleri olan kuarkların antiparçacıklarından oluşur. Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan parçacık fiziğiyle ilgili bir kavramı belirtir.

Tamamen Türkçeye çeviri ise "Antinötron" olacaktır.İşte "antineutron" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Antineutrons are produced in certain types of nuclear reactions.

Antinötronlar, belirli türdeki nükleer tepkimelerde üretilir.


Like neutrons, antineutrons have no electric charge, making them difficult to detect.

Nötronlar gibi, antinötronların da elektrik yükü yoktur, bu da onların tespit edilmesini zorlaştırır.


The study of antineutrons helps physicists understand the properties of antimatter.

Antinötronların incelenmesi, fizikçilere antimadde özelliklerini anlama konusunda yardımcı olur.


Antineutrons can annihilate with neutrons, releasing energy in the process.

Antinötronlar nötronlarla yok olabilir ve bu süreçte enerji açığa çıkarabilir.


Experiments with antineutrons are conducted at large particle accelerators.

Antinötronlarla deneyler, büyük parçacık hızlandırıcılarında yapılır.

Yorumlar