Antinode ne demek?

"Antinode" terimi, "anti" (karşı) ve "node" (düğüm) kelimelerinden türetilmiştir.

"Node" genellikle bir dalganın sabit bir noktasını ifade ederken, "antinode" dalganın en yüksek noktasını temsil eder. Bu terim, dalgaların veya rezonansın belirli noktalarını tanımlamak için kullanılır. Mecazi bir anlamı yoktur; fiziksel bir kavramı ifade eder.

Tamamen Türkçeye çevirisi ise "Antinod" olacaktır.İşte "antinode" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


In a standing wave, the points with maximum amplitude are called antinodes.

Duran bir dalga içinde, maksimum genlikteki noktalara antinod denir.


Antinodes occur at points where constructive interference happens between waves.

Antinodlar, dalgalar arasında yapıcı girişimin gerçekleştiği noktalarda meydana gelir.


The antinode of the sound wave corresponds to the points of maximum compression or rarefaction.

Ses dalgasının antinodu, maksimum sıkışma veya seyrelme noktalarına karşılık gelir.


The string on a musical instrument vibrates with antinodes at both ends.

Bir müzik aletinin teli, her iki ucunda da antinodlarla titreşir.


Understanding the locations of antinodes is crucial in optimizing the resonance of musical instruments.

Antinodların konumlarını anlamak, müzik aletlerinin rezonansını optimize etmede önemlidir.

Yorumlar