Antinome ne demek?

"Antinome" kelimesi, genellikle "antinomy" şeklinde İngilizcede karşılık bulur.

Bu terim, kelime anlamı olarak iki karşıt fikir veya prensip arasındaki çelişkiyi ifade eder. Yunanca "anti-" (karşı) ve "nomos" (yasa) kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir.

Mecazi bir anlamı yoktur, çünkü genellikle felsefi, hukuki veya mantıksal bağlamlarda kullanılır ve doğrudan karşıtlıkları ifade eder.İşte "antinomy" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: The concept of free will vs. determinism is a classic antinomy in philosophy.

Çeviri: Özgür irade ile determinizm arasındaki çatışma, felsefede klasik bir antinomi örneğidir.


Example: The antinomy between individual rights and public safety often leads to heated debates.

Çeviri: Bireysel haklar ile kamu güvenliği arasındaki antinomi, sık sık hararetli tartışmalara yol açar.


Example: Exploring the antinomy of quantum mechanics and general relativity is crucial for developing a theory of everything.

Çeviri: Kuantum mekaniği ile genel görelilik arasındaki antinomiyi incelemek, her şeyin teorisini geliştirmek için hayati önem taşır.


Example: He wrote a paper on the antinomy of moral laws and human desires.

Çeviri: Ahlaki yasalar ile insan arzuları arasındaki antinomi üzerine bir makale yazdı.


Example: The antinomy in her argument made it difficult to reach a clear conclusion.

Çeviri: Onun argümanındaki antinomi, net bir sonuca varmayı zorlaştırdı.

Yorumlar