Antinomy ne demek?

"Antinomy" kelimesi, İngilizcede iki karşıt düşünce veya prensip arasında görülen çelişki veya uyumsuzluğu ifade eden bir terimdir. Yunanca "anti-" (karşı) ve "nomos" (kanun) kelimelerinden türetilmiştir.

Türkçeye "antinomi" olarak çevrilebilir ve genellikle felsefi, etik veya yasal bağlamlarda kullanılır.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan, çözülmesi zor veya imkansız görünen fikir çatışmalarını belirtmek için kullanılır.İşte "antinomy" ile ilgili beş İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: The antinomy of free will and determinism is a central issue in philosophy.

Çeviri: Özgür irade ile determinizm antinomisi, felsefenin merkezi meselelerinden biridir.


Example: Environmental laws often face the antinomy of promoting growth while protecting nature.

Çeviri: Çevre yasaları sıklıkla büyümeyi teşvik ederken doğayı koruma antinomisi ile karşı karşıya kalır.


Example: The writer explored the antinomy between science and religion in his latest book.

Çeviri: Yazar, son kitabında bilim ile din arasındaki antinomiyi inceledi.


Example: Legal professionals sometimes encounter antinomies in cases where laws appear to contradict each other.

Çeviri: Hukuk profesyonelleri bazen yasaların birbiriyle çeliştiği görülen durumlarda antinomilerle karşılaşır.


Example: The antinomy in her argument made it difficult to fully agree with her conclusions.

Çeviri: Onun argümanındaki antinomi, sonuçlarına tamamen katılmayı zorlaştırdı.

Yorumlar